Indiferent de salariul realizat pentru un salariat se vor plati contributiile sociale la o baza cel putin egala cu salariul minim pe economie. Acest proiect ar trebui sa intre in vigoare incepand cu 01 august 2017.

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1, pct. I, poziția10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139,
realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, inclusiv în cazul celor care prevăd plata în acord, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoanele asimilate acestora, este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună, în care contractul a fost activ.
(3) Persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c), nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2) pe perioada în care salariații acestora se află într-una dintre următoarele situații:
a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
d) sunt pensionari pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legii în vigoare la data pensionării, cu excepția pensionarilor care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul este cu normă întreagă, iar baza lunară de calcul al acestuia este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicitădocumente justificative persoanelor fiziceaflate în situațiile prevăzute la alin. (3) lit.a), c) și d), iar în cazul situației prevăzutela alin. (3) lit. e), angajatorul solicită o declaraţie pe propria răspundere.”
2. La articolul 158, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:
“(3) Prevederile art. 140 alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător.”
Art. II. Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 august 2017 și se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017.