I. Lista celor 16 de sancțiuni pentru CONDUCEREA, ORGANIZAREA ŞI ŢINEREA CONTABILITĂŢII, prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991– sancțiuni și amenzi
Încălcarea reglementărilor contabile privind conducerea, organizarea şi ţinerea contabilităţii
 

1. Sancţiunea 1. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la depunerea declaraţiei de inactivitate, respectiv a înştiinţării privind exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. (art.41 punctul 2 litera g) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 100 lei la 200 lei;
 

2. Sancţiunea 2. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare; (art.41 punctul 3 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 200 lei la 1.000 lei;
 

3. Sancţiunea 3nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie; (art.41 punctul 2 litera a) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  de la 300 lei la 4.000 lei;
 

4. Sancţiunea 4. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; (art.41 punctul 2 litera b) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  de la 300 lei la 4.000 lei;
 

5. Sancţiunea 5. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; (art.41 punctul 2 litera c) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 300 lei la 4.000 lei;
 
Încălcarea reglementărilor contabile privind inventarierea patrimoniului
 

6. Sancţiunea 6. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la efectuarea inventarierii; (art.41 punctul 2 litera d) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  de la 400 lei la 5.000 lei;
 
Încălcarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
 

7. Sancţiunea 7. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi respectiv pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate (art.41 punctul 4 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 400 lei la 5.000 lei;

8. Sancţiunea 8. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale; (art.41 punctul 5 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  400 lei la 5.000 lei;
 

9. Sancţiunea 9. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate; (art.41 punctul 1 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 1.000 lei la 10.000 lei;

10. Sancţiunea 10. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii; (art.41 punctul 2 litera f) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 1.000 lei la 3.000 lei;

11. Sancţiunea 11. nerespectarea prevederilor organizarea şi conducerea contabilităţii (art.41 punctul 9 teza 1 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 1.000 lei la 10.000 lei;

12. Sancţiunea 12. nerespectarea prevederilor potrivit cărora se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar (art.41 punctul 9 teza 2 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  de la 1.000 lei la 10.000 lei;

13. Sancţiunea 13. nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; (art.41 punctul 8 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  de la 2.000 lei la 5.000 lei;
 

14. Sancţiunea 14. nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (BNR, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; precum şi ASF, pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de această instituţie – piaţa de capital, piaţa de asigurări şi piaţa pensiilor private) cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile; (art.41 punctul 2 litera e) din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:
  • de la 300 lei la 1.000 lei, pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare;
  • de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare;
  • de la 1.500 lei la 4.500 lei, , pentru cele referitoare la depunerea în termenul legal, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.
  • de la 2.000 lei la 3.000 lei, pentru cele referitoare la întocmire şi semnare;
 

15. Sancţiunea 15. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate; (art.41 punctul 6 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda:  de la 10.000 lei la 30.000 lei;

16. Sancţiunea 16. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate; (art.41 punctul 7 din Legea nr. 82/1991)

 • Amenda: de la 30.000 lei la 40.000 lei;
 

II. Lista celor 42 de sancțiuni pentru FISCALITATE, prevăzute de Codul fiscal, în anul 2017, actualizat cu OUG nr. 3/2017, Legea nr. 2/2017, OUG nr. 7/2017, OUG nr. 9/2017, HG nr. 1/2017, Lege nr. 7/2017, Lege nr. 107/2017, Lege nr. 177/2017, OG nr. 4/2017, OG nr. 25/2017

 

Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru clădiri

17. Sancțiunea nr. 1  
depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul dobândirii sau construirii unei clădiriîn cursul anului la organul fiscal local (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)
 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

18. Sancțiunea nr. 2 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

19. Sancțiunea nr. 3  depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul desființării unei clădiri, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

20. Sancțiunea nr. 4  depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

21. Sancțiunea nr. 5 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

22. Sancțiunea nr. 6 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru teren

23. Sancțiunea nr. 7 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui teren în cursul anului,la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

24. Sancțiunea nr. 8
 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)
 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

25. Sancțiunea nr. 9
 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)
 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

26. Sancțiunea nr. 10
 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)
 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

27. Sancțiunea nr. 11 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru mijlocul de transport

28. Sancțiunea nr. 12 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui mijloc de transport, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

29. Sancțiunea nr. 13 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru. (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

30. Sancțiunea nr. 14 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

31. Sancțiunea nr. 15 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport(art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

32. Sancțiunea nr. 16 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere la încetarea contractului de leasing, la consiliul local competent (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru lucări de construcţie

33. Sancțiunea nr. 17 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

34. Sancțiunea nr. 18 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate
 

35. Sancțiunea nr. 19 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind afișajul în scop de reclamă și publicitate (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere pentru spectacole
 

36. Sancțiunea nr. 20 depunerea peste termen a declarațiilor de impunere privind impozitul pe spectacole la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale  (art. 493 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 70 lei la 279 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru clădiri
 

37. Sancțiunea nr. 21 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

38. Sancțiunea nr. 22 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parțială a folosinței, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

39. Sancțiunea nr. 23 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul desființării unei clădiri, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

40. Sancțiunea nr. 24 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

41. Sancțiunea nr. 25 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

42. Sancțiunea nr. 26 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru terenuri

43. Sancțiunea nr. 27 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui teren în cursul anului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

44. Sancțiunea nr. 28 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul modificării categoriei de folosință a terenului, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

45. Sancțiunea nr. 29 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

46. Sancțiunea nr. 30 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mici de o lună, la organul fiscal local, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

47. Sancțiunea nr. 31 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul. (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 
Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru mijloace de transport
 

48. Sancțiunea nr. 32 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul dobândirii unui mijloc de transport, la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

49. Sancțiunea nr. 33 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

50. Sancțiunea nr. 34 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

51. Sancțiunea nr. 35 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

52. Sancțiunea nr. 36 nedepunerea declarațiilor de impunere în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, la încetarea contractului de leasing, la consiliul local competent, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru lucrările de construcţie

53. Sancțiunea nr. 37 nedepunerea declarațiilor de impunere privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.

54. Sancțiunea nr. 38 nedepunerea declarațiilor de impunere privind suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări(art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate
55. Sancțiunea nr. 39 nedepunerea declarațiilor de impunere privind afișajul în scop de reclamă și publicitate, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale. (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015)
 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Nedepunerea declarațiilor de impunere pentru spectacole
 

56. Sancțiunea nr. 40 nedepunerea declarațiilor de impunere privind impozitul pe spectacole, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale, (art. 493 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, art. 483 alin. (2) )

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, amendă este de la 279 lei la 696 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
 

57. Sancțiunea nr. 41 încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole. (art. 493 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: În cazul persoanelor fizice, de la 325 lei la 1.578 lei. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime se majorează cu 300%.
Necomunicarea informațiilor și a documentelor
 

58. Sancțiunea nr. 42 necomunicarea informațiilor și a documentelor cu relevanță fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz. (art. 493 alin. (4^1) lit. a) din Legea nr. 227/2015)

 • Amendă: de la 500 la 2.500 lei.

III. Lista celor 24 de sancțiuni pentru PROCEDURĂ FISCALĂ, prevăzute de Codul de procedură fiscal în anul 2017, actualizat cu OUG nr. 30/2017 şi OUG nr. 42/2017

 


59. Sancțiunea 1
. nedepunerea de către contribuabil/plătitor la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale sau de menţiuni; (art. 336 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015)
 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 

60. Sancțiunea 2. neîndeplinirea de către contribuabil/plătitor la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume, precum şi orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea prevede declararea acestora; (art. 336 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015)

 • Amenda: de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice; – (art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015)
 

61. Sancțiunea 3. nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum şi de persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri la locul indicat de organul fiscal, precum şi nerespectarea de către contribuabil/plătitor a