Obligatie depunere declaratie 600 direct interesati activitatile independente si beneficiarii de dividende

Contributie asigurari sociale  (CAS) activitati independente in 2018

Declaratia 600, completand cap.II, se depune numai de catre cei care obtin venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse .

Pana pe 31.01.2018  au obligativitatea depunerii contribuabilii existenti la 01.01.2018 si in termen de 30 zile de la infiintare pentru cei care incep activitatea in anul 2018,  in urmatoarele conditii :

– venitul net anual realizat in anul precedent (exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale) este mai mare de 22 800 lei, proportional cu numarul de luni de activitate ;

venitul net lunar estimat a se realiza in anul 2018 este mai mare de 1 900 lei (salariul minim  brut in vigoare in anul 2018) – in situatia infiintarii in 2018;

valoarea lunara a normelor de venit pentru anul 2018 este cel putin egala cu 1 900 lei;

venitul net lunar realizat in anul precedent este cel putin egal cu 1 900 lei – in cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala;

Suma minima pentru care se calculeaza CAS-ul este 1900 lei/ luna, cu posibilitatea de a inscrie ca si baza de calcul orice suma mai mare decat 1 900 lei.

Cota este 25% din baza de calcul.

Plata se se efectuează trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

De exemplu :

–  baza  1 900 lei/ luna,

–  CAS  1900 *3* 25% =  1 425 lei/trimestru

Stoparea obligatiilor de plata  reprezentand CAS  se poate face numai in anumite situatii:

– suspendarea activitatii;

– incetarea activitatii;

– cand contribuabilul devine pensionar

– cand contribuabilul nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii conform legii

Contributie  sanatate (CASS) obligatorie in anul 2018

Pana pe 31.01.2018 aveti obligatia sa depuneti declaratia 600 , completand cap.III, numai daca in anul 2017 ati avut venituri mai mari de 22 800 lei (1900lei*12 luni) din urmatoarele surse :

– venituri din activitati independente, definite conform art. 67 și 671;

– venituri din asocierea cu o persoană juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

– venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

– venituri din investitii, definite conform art. 91; (cele mai uzuale fiind dividendele)

– venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

– venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116.

In baza acestei declaratii ANAF va emite decizie de impunere .

Suma minima pentru care se calculeaza CASS-ul este 1900 lei/ luna.

Cota este 10% din baza de calcul.

Plata se se efectuează trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

De exemplu :

–  baza  1 900 lei/ luna,

–  CAS  1900 *3* 10% =  570 lei/trimestru

Aceasta suma reprezinta  contributia la sanatate (CASS) pentru anul 2018 si este definitiva . Nu va exista regularizare, compensare, restituire, etc.

Stoparea obligatiilor de plata  reprezentand  CASS se poate face numai in anumite situatii:

– suspendarea activitatii;

– incetarea activitatii;

Atentie : Exista posibilitatea asigurarii in sistemul public de pensii si in sistemul de sanatate  chiar daca nu sunteti obligati prin efectul legii. Aceasta optiune se mentine pentru intreg anul, exceptie facand situatiile de stopare.

In continuare aveti articolele din Codul Fiscal la care am  facut referire mai sus, pentru a sti detaliat care sunt veniturile incluse.

“ART. 67 – Definirea veniturilor din activități independente

(1) Veniturile din activități independente cuprind veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activități adiacente.

(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obținute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.

(3) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

 

ART. 671 – Definirea veniturilor din România din activități independente

(1) Veniturile obținute din activități independente desfășurate în România, potrivit legii, cu excepția drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.

(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obținute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România.

 

ART. 125 – Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

(1) Prevederile prezentului articol nu se aplică:

 1. a) fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislației specifice în materie;
 2. b) fondurilor de investiții constituite ca asociații fără personalitate juridică;
 3. c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociați realizează venituri stabilite potrivit 69 .

În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, sunt aplicabile prevederile alin. (7) – (9)

(2) În cadrul fiecărei asocieri fără personalitate juridică, constituită potrivit legii, asociații au obligația să încheie contracte de asociere în formă scrisă, la începerea activității, care să cuprindă inclusiv date referitoare la:

 1. a) părțile contractante;
 2. b) obiectul de activitate și sediul asociației;
 3. c) contribuția asociaților în bunuri și drepturi;
 4. d) cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuției fiecăruia;
 5. e) desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice;
 6. f) condițiile de încetare a asocierii. Contribuțiile asociaților conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociație. Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat.

ART. 83 – Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor

(1) Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. Norme metodologice

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. în aplicarea acestei reglementări se emite ordin al președintelui A.N.A.F.

(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor și veniturile obținute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

(4) În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de contribuabilii prevăzuți la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obțin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuințe proprietate personală. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depășirii numărului de 5 camere de închiriat, și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente.

(5) Veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activități independente.

ART. 91 – Definirea veniturilor din investiții

Veniturile din investiții cuprind:

 1. a) venituri din dividende;
 2. b) venituri din dobânzi;
 3. c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
 4. d) câștiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
 5. e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

ART. 103 – Definirea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură

(1) Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

 1. a) cultivarea produselor agricole vegetale;
 2. b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
 3. c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

(2) Veniturile din silvicultură și piscicultură reprezintă veniturile obținute din recoltarea și valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase, precum și cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

ART. 114 – Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) – h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. Norme metodologice

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

 1. a) prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau de orice altă entitate, în cadrul unei activități pentru o persoană fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relație generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, potrivit cap. III – Venituri din salarii și asimilate salariilor;

a1) veniturile, cu excepția celor obținute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obținute de către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populație și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de statistici oficiale;

a2) indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate în condițiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;

a3) indemnizațiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român;

 1. b) câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare;
 2. c) venituri, sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale;
 3. d) venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
 4. e) venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată. Fac excepție veniturile realizate din exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
 5. f) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevăzute la 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:
 6. exploatarea și valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislației în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru a