1. Salariul minim brut pe economie

Incepand cu 01.01.2018 salariul minim brut pe economie este 1 900 lei si se modifica contributiile sociale si deducerile personale.

Pe scurt , pentru un salariul de  1 900 lei brut in comparatie cu un salariu de  1 450 lei brut, costul angajatorului creste cu aproximativ 163 lei.

Cei 163 lei se impart astfel :

– 100 lei creste net-ul salariatului (ca si exemplu de la 1 065 la 1 165 )

– 63 lei contributie suplimentara virata la stat.

Cotele de contributii sunt urmatoarele :

– CAS angajat : 25%

– CASS angajat : 10%

– impozit venit din salarii : 10%

– CAM (contributia angajatorului ) : 2.25%

  1. Microintreprindere

Plafonul pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor este de 1 000 000 eur (4 659 700 lei) – venituri realizate in anul 2017.

Nu mai sunt exceptate societatile ce obtin venituri din consultanta si nici cele care au capital social > 45 000 lei.

Cotele au ramas aceleasi :

– 1 % daca la sfarsitul trimestrului societatea are un angajat (sau mai multi) care totalizeaza o norma de 8h /zi, angajat (angajati) pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata de cel putin 12 luni;

– 3 % daca la sfarsitul trimestrului societatea nu are angajati sau acestia nu totalizeaza o norma de 8h/zi

  1. Contributie obligatorie sanatate referitor la alte venituri (nu cele din salarii si asimilate salariilor)

Daca in 2017 persoana fizica a obtinut venituri nete din mai multe surse (activitati independente, dividende, etc.) care totalizeaza 22 800 lei , pana la data de 31.01.2018 este obligata sa depuna declaratia 600 si plateste obligatoriu CASS (contributia la sanatate ) in anul 2018  in suma de  2 280 lei.

Deci, conta de contributie la sanatate este 10 %; 22 800 lei *10 % = 2 280 lei

Plata se face trimestrial ( 570 lei/trimestru) pana in data de 25 a ultimei luni din trimestru .

Plata este finala, nu exista compensari, restituiri, etc.

Sursele de venit le regasiti in articolul despre declaratia 600 . Cititi despre aceste surse de venit, pentru a nu avea surprize.

  1. Dividende

Impozitul pe dividende a ramas 5% si in anul 2018.

Diferenta fata de anul 2017 este plata CASS in cota de 10% la valoarea de 22 800 lei.

Cine este obligat sa plateasaca in 2018 am scris la pct.3.

Obligatia se mentine si este finala pentru anul 2018, indiferent daca in anul 2018 persoana fizica  ridica sau nu dividende.

  1. Activitati independente impuse in sistem real si norma de venit

Cotele de contributii pentru activitati independente impuse in sistem real in anul 2018  au ramas ca si plata trimestrial pana in 25 a ultimei luni din trimestru si  sunt :

– 10 % impozit pe venit aplicat la  venit net (diferenta dintre incasari si plati , excluzand platile catre CAS si CASS)

– 10 % CASS (sanatate) aplicat la 22 800 lei, adica 570 lei/trimestru

– 25 % CAS (pensie) aplicat la 22 800 lei, adica 1 425 lei/trimestru

 

Obligatia platii acestor 2 contributii apare numai in situatia in care veniturile nete obtinute din mai multe surse  in anul 2017 totalizeaza mai mult de 1900 lei /luna, respectiv 22 800 lei per tot anul.

Se va face regularizare anul urmator doar pentru impozitul pe venit , restul raman definitive.

Cotele sunt aceleasi si in cazul impozitarii la norma de venit,  numai ca se ia ca baza de referinta pentru obligativitatea plati CASS si CAS in 2018 valoarea lunara/anuala a normei de venit a anului 2017.

Daca valoarea lunara a normei de venit din 2017 este mai mare de 1900 lei sau cea anuala mai mare de 22 800 lei, atunci in anul 2018 CAS si CASS sunt obligatorii.

Am explicat mai pe larg  CAS si CASS in articolul despre declaratia 600 .

  1. Taxa pe valoarea adaugata ( TVA )

Plafonul de TVA deocamdata este tot 220 000 lei ca si in anul 2017.

Ca urmare a ultimilor  modificari ale sistemului split TVA  fac o sinteza mai jos.

La final regasiti si defintiile din Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala unor termeni cum ar fi : persoana impozabila, art.157, etc.

Operatiuni pentru care se aplica : toate livrarile de bunuri si servicii  taxabile din punct de vedere al TVA pentru care locul operatiunii se considera a fi in Romania

Cine aplica obligatoriu :

– persoanele impozabile si institutiile publice inregistrare in scopuri de TVA cf art.316 ( TVA-ul acela normal, nu pentru situatii speciale ) care au optat in 2017 si cele care opteaza in 2018

– persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA cf art.316 aflate in insolventa la 31.12.2017 si care vor intra in insolventa in anul 2018

– persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA cf art.316 care la 31.12.2017 inregistreaza restante la TVA (conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala) si nu le platesc pana in 31.01.2018, dupa cum urmeaza : contribuabilii mari > 15 000 lei, contribuabilii mijlocii > 10 000 lei, contribuabilii mici > 5 000 lei

– persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA cf art.316 care incepand cu 01.01.2018 inregistreaza restante la TVA (conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala) neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta, dupa cum urmeaza : contribuabilii mari > 15 000 lei, contribuabilii mijlocii > 10 000 lei, contribuabilii mici > 5 000 lei

Persoanele impozabile a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, NU aplica . (adica cei care au depus o scrisoare de garantie/polita de asigurare de garantie pentru suspendarea executarii)

Cine are obligatia sa plateasca in contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica split TVA

– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, cu exceptia institutiilor publice, au obligatia sa plateasca  defalcat ( valoarea fara TVA in contul curent si TVA-ul in contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica split TVA)

– chiar daca furnizorul nu comunica contul sau special de TVA,  persoanele inregistrate in scopuri de TVA  au obligatia de a verifica daca furnizorii sai sunt inscrisi in “Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA” si atunci cand face plata prin banca , sa plateasca defalcat;

– bineinteles, ca exista si contraventii pentru plata eronata

Cine NU are obligatia sa plateasca in contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului care aplica split TVA

– persoanele fizice impozabile neinregistrate in scopuri de TVA (inclusiv profesiile liberale si activitatile independente)

– persoanele impozabile inregistrate in scopuri speciale de TVA (de ex. cei inregistrati pentru achizitii de servicii intracomunitare , pentru prestari de servicii intracomunitare )

– institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA

“Definitia persoanei impozabile – Cod Fiscal

ART. 266 – Semnificația unor termeni și expresii

(1) În sensul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

  1. persoană impozabilă are înțelesul art. 269 alin. (1) și reprezintă persoana fizică, grupul de persoane, instituția publică, persoana juridică, precum și orice entitate capabilă să desfășoare o activitate economică;

ART. 269 – Persoane impozabile și activitatea economică

(1) Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice de natura celor prevăzute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități.”

“ART. 157 Obligații fiscale restante – Cod Procedura Fiscal a

(1) Prin obligații fiscale restante se înțelege:

a) obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;

b) diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la 156 alin. (1).

(2) Nu sunt considerate obligații fiscale restante:

a)obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d), precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1); obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d), precum şi celelalte obligaţii fiscale, care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1);

b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

d) obligaţiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9);

e) creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253, în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate.

(3) Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare. În cazul emiterii certificatului de atestare fiscală se face menţiune în acest sens. “